× Główna Aktualności O projekcie O gminie Technologia Ankiety Kontakt Zaloguj Rejestracja

GMINA MARKUSZÓW

O projekcie

Projekt wpisuje się w Cel Strategiczny 2 „Restrukturyzacja rolnictwa oraz rozwój obszarów wiejskich”, realizując cel operacyjny 2.5 „Wyposażenie obszarów wiejskich w infrastrukturę transportową, komunalną i energetyczną”, a zarazem jest zgodny z kierunkiem działań „wspieranie wysiłków samorządów lokalnych w budowaniu i modernizacji infrastruktury komunalnej oraz infrastruktury melioracyjnej na obszarach wiejskich”.

Celem głównym realizowanego projektu jest poprawa wyposażenia stanu gminy Markuszów w infrastrukturę techniczną zaopatrzenia w wodę. Za nadrzędny cel projektu zostało uznane polepszenie warunków życia lokalnej społeczności oraz stworzenie korzystnych warunków do prowadzenia działalności rolniczej oraz gospodarczej, a także poprawa stanu środowiska naturalnego w gminie Markuszów. Przedmiotem projektu jest przebudowa (modernizacja) budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry wraz z zainstalowaniem nowych urządzeń do przesyłu i uzdatniania wody.

Aktualnie stacja obsługuje 790 mieszkańców, 4 przedsiębiorstwa oraz 2 budynki użyteczności publicznej z terenu 4 miejscowości. Zły stan techniczny, a także licznie występujące awarie powodują między innymi straty wody, konieczność ciągłych napraw, złą jakość wody, ograniczają dostęp do wody, intensyfikuje emisje CO2 do powietrza związane ze spalaniem węgla i dużym zapotrzebowaniem budynku na energię cieplną.

Realizacja inwestycji przyczyni się do zaspokajania potrzeb interesariuszy, zwiększenia atrakcyjności gminy jako miejsca do zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej jak również rolniczej. Zapewniona zostanie stała podaż wody w żądanych ilościach. Dzięki temu rolnicy i przedsiębiorcy nie będą ponosić strat związanych z niemożliwością nawadniania pól, przymusowym postojem lub koniecznością dowozu wody. Poprawione zostaną warunki higieniczno-sanitarne i stan zdrowia mieszkańców, a dzięki budowie dodatkowego zbiornika retencyjnego wzrośnie bezpieczeństwo przeciwpożarowe.Komentarze


Zaloguj się aby komentować